Search form

Exodus 31:16

16Díkod masápul ipatag ngámin daya iIsrael ya algaw wa aggiimáng. Ngilínan da yán na algaw se daya gakagaka da. Masápul ikurug da yán ka panda.