Search form

Exodus 31:17

17Ittu yán ya pakammuwán da ka áwan panda, nga iyà ya APU da se aggída daya tolay ku, nga ki unag naya annam ngalgaw, kinuwa ne APU ya lángit se iya kalawagán. Ay se la nagimáng kiya mekapittu nga algaw, ay díkod nemangán.’”