Search form

Exodus 32

Tu balitù a sinan bak-báka

1Ay kane nàtorán datu tolay kitu Moses, ta nabayág gin, ay akkan pikam nanagut kitu bantay, ay linìmut da nge Aaron se da nán kaggína, “Ara, pangwa nakami yin ka diyos mi nga ittu ya mangiapu kadakami. Ata akkan mi am-ammu nu nágan naya napà-pàyanán naya Moses kiyán na nangitálaw kadakami ka Egipto,” nán da. 2Ay tútu nán tu Aaron kaggída, “Alà nu lugud daya balitù a tatalobang daya at-attáwa nu se, se daya annánà nu, ta ilbetán nuda kiyà,” nán na. 3Ay díkod nippàán datu tolay datu balitù a tatalobang da se da nilbet ke Aaron. 4Inalà ne Aaron datun na balitù, ay se la nangwa ka urma, ay se la nangwa ka sinan bak-báka. Ay se nán datu tolay, “Tu idi ya diyos nu nga iIsrael nga nangitálaw kadakayu ka Egipto,” nán da. 5Ay kane masingan ne Aaron ya màwa, ay nangwa ka annìdúgán ka pagbasu da. Ay se na la kinagi kadatu tolay, “Kaláwa, ay ittu ya panaggan-gánas tada para ke APU,” nán na. 6Ay kane láwa na, ay nagabi da nga ginumniya. Ay se dala nga nagbasu, ay sinìdug da tu pinagbasu da. Ay nagbasu da pe ka akikappiya da. Ay nagkakán se naggiínum datu tolay, ay se da naggiinglaw.

7Ay nán ne APU kitu Moses, “Ara ngin, magkaru ka managut! Ta daya tolay mu nga netálaw mu ka Egipto, ay nadakè ya kuk-kuwaan da ngin. 8Nagkaru da naglikud din kadatu nebil-bílin ku kaggída. Nangwa da ka sinan bak-báka nga ittu ya day-dayáwan da ngin. Ay ittu pe yin ya pagbasuwán da. Ay nán da kadaya tolay, ‘Dakayu wa iIsrael, tu idi yin ya diyos nu nga nangitálaw kadakayu ka Egipto!’ nán da,” nán ne APU. 9Ay nán manin ne APU kitu Moses, “Nammuwán ku win ya katutolay dedi ya tolay. Inagsúkir da! 10Ay díkod, bay-án nà la ngin, ta senu mepassingan ku tutu wala kaggída ya rungat ku, ta rapúnan kuda. Ay se taka la pagbalinan ka pungut daya adu tutu wala nga tolay.” 11Ngamay nakim-imallà e Moses ke APU nga Dios na nga nán na, “APU, taanna, tura mu pe lùsawan tutu wala daya tolay mu nga netálaw mu ka Egipto? Netálaw muda gapu ki áwan panda nga kinaturáy mu se ya ammanakabalin mu. 12Ay nágan pe naya kagiyan daya iEgipto? Di da nán nga, ‘Nadakè kammala ya panggap na nga nangitálaw kaggída. Talipatayán nada kammala ngin nin kadaya ban-bantay. Paawanan nada ngin kídi ya kalawagán,’ di da nán? Akkan ka din nin na makarungat kaggída. Ay appoliyan mu din nin ya lammat mu. Akkan mu din na itúluy ya ammatay mu kadaya tolay mu. 13Damdamman mu la ngin agpà, APU, ya nekar-karim kade Abraham, Isaac se Israel nga bobonan mu. Nesip-sipata mu tu nangngagim kaggída ka, ‘Paaduwan ku tutu wala daya gakagaka nu nga ummán kiya kaadu daya bittuwan. Ay ya lusà nga nekarì kadakayu, ay ittu ya tawídan daya gakagaka nu ka áwan panda,’ nán mu mà,” nán tu Moses. 14Ay díkod impoli kurug ne APU tu palánu na nga mamatay kadatu tolay na.

15Ay tútu nanagut tu Moses sin kitu bantay. Agtu na datu duwa pánid nga batu nga nekesurátan datu bil-bílin. Nasurátan da ki magpíngit. 16E APU ya nangwa kadatu duwa pánid nga batu, ay aggína mismu pe ya nagsúrát kadatun nga nemarka na. 17Ay kane magìna natu Josua tu págat datu tolay ya makas-asáraw, ay nán na kitu Moses, “Maggugubát da ki kampu, ta tura napágat,” nán na. 18Ngamay nán natu Moses, “Akkan na páuy daya nangábà yán, onu agmanakit daya naábà. Págat daya magguudma ya magìna ku,” nán na. 19Ay kane makaadanni kurug tu Moses kitu kampu da, ay nasingan na tu sinan bak-báka se itu agsasála da. Ay nakarungat tutu wala. Ay tútu nebàbà na datu duwa pánid da batu kitu pungut natu bantay. Ay díkod narupà da. 20Ay se na inalà tu sinan bak-báka nga kinuwa da, ay se na sinìdug, se na màmàan, ay se na nga nekibug kitu danum, se na nepenum kadatu iIsrael. 21Ay nán tu Moses kitu Aaron, “Pinaannán da ka pe dedi tolay ta, ta tura ka nangwa ka nakabasúlán da ka abay tutu wala?” nán na. 22Ay nán tu Aaron, “Akkan nà din lùsawan tutu wala, ápu, ta ammum mà nga nadakè kammala ya as-asikkuwaan dedi nga tolay. 23Nán da kiyà nga, ‘Pangwa nakami ka diyos mi, nga ittu ya mangiapu kadakami. Ay nu itu Moses nga nangitálaw kadakami ka Egipto, ay akkan mi ammu ya napà-pàyanán na ngin,’ nán da. 24Díkod nán ku kaggída, ‘Ngámin kayu nga atán tatalobang nga balitù, ay idde nuda kiyà’ nán ku. Ay nilbetán da kurug da kiyà. Ay linúnág ku pe yin, ay tu idi nga sinan bak-báka ya nagbalinán na,” nán na. 25Ay kane masingan tu Moses nga kuk-kuwaan datu tolay yin datu piyán da kampela ngin nin (ta binaybay-án tu Aaron da ngala ngin, ay tútu ag-agbán datu kalínga da da), 26ay nagsíkád kitu ruwángan natu kampu da, ay se na nán kaggída, “Iinda daya pumane ke APU? Umbet kayu ngámin kídi!” nán na. Ay ngámin datu pútupútut tu Levi nga lalláki, ay inumbet da kitu giyán na. 27Ay nán na kaggída, “Tu idi ya nán ne APU nga Dios daya iIsrael, ‘Magtagiampiláng kayu ngámin. Ay mawe kayu kiya ngámin giyán kiya unag naya kampu ta patayan nu daya tolay, oray wagi nu, onu opun nu, onu karúba nu,’ nán na,” nán tu Moses. 28Ay kinuwa kurug datu pútupútut tu Levi tu ipàwa tu Moses. Ay kitun na algaw, ay moli tallu ríbu wa tolay tu pinatay da. 29Ay nán tu Moses kaggída, “Kídi nga algaw, ay naintuúdan ya agsurbi nu ke APU. Gapu ta akkan nu kinengán ya an-anà nu, onu wagi nu, ay nagun-ud nu ya ammatag ne APU kadakayu,” nán na.

30Ay kane láwa na, ay nán tu Moses kadatu tolay, “Nakabásul kayu kurug ka abay pànang. Ngamay mawe yà manùdu kammin kitu giyán APU, ta get mekáru ku ya básul nu,” nán na. 31Ay díkod nagulli kammin tu Moses ke APU ay se na nán, “Nakabásul kurug dedi nga tolay ka abay pànang nga básul. Nangwa da ka sinan diy-diyos da nga balitù. 32Ngamay pakawanan muda kuma, APU, kiya básul da. Ngamay nu akkan, ay ippà nà pe yin kiya libru wa nangisurátan mu kiya ngag-ngágan daya tolay mu.” 33Ngamay nán ne APU kitu Moses, “Ngámin daya nakabásul kiyà, ay ittu dayán daya mippà kiya libru ku. 34Ngamay mawe ka ngin. Iapu muda nga mawe kitu giyán na kinagì kikaw. Ipakammù kikaw nga maginunna ya anghel ku. Ngamay nu umbet ya oras nga ammánis ku kadaya nakabásul, ay panísan kuda kiya nagbasúlán da,” nán na. 35Ay se la nga niddán ne Dios datu tolay ka sinakit da, gapu kitu inangwa da ka sinan bak-báka, nga kinuwa kam tu Aaron.