Search form

Exodus 32:11

11Ngamay nakim-imallà e Moses ke APU nga Dios na nga nán na, “APU, taanna, tura mu pe lùsawan tutu wala daya tolay mu nga netálaw mu ka Egipto? Netálaw muda gapu ki áwan panda nga kinaturáy mu se ya ammanakabalin mu.