Search form

Exodus 32:12

12Ay nágan pe naya kagiyan daya iEgipto? Di da nán nga, ‘Nadakè kammala ya panggap na nga nangitálaw kaggída. Talipatayán nada kammala ngin nin kadaya ban-bantay. Paawanan nada ngin kídi ya kalawagán,’ di da nán? Akkan ka din nin na makarungat kaggída. Ay appoliyan mu din nin ya lammat mu. Akkan mu din na itúluy ya ammatay mu kadaya tolay mu.