Search form

Exodus 32:13

13Damdamman mu la ngin agpà, APU, ya nekar-karim kade Abraham, Isaac se Israel nga bobonan mu. Nesip-sipata mu tu nangngagim kaggída ka, ‘Paaduwan ku tutu wala daya gakagaka nu nga ummán kiya kaadu daya bittuwan. Ay ya lusà nga nekarì kadakayu, ay ittu ya tawídan daya gakagaka nu ka áwan panda,’ nán mu mà,” nán tu Moses.