Search form

Exodus 32:2

2Ay tútu nán tu Aaron kaggída, “Alà nu lugud daya balitù a tatalobang daya at-attáwa nu se, se daya annánà nu, ta ilbetán nuda kiyà,” nán na.