Search form

Exodus 32:27

27Ay nán na kaggída, “Tu idi ya nán ne APU nga Dios daya iIsrael, ‘Magtagiampiláng kayu ngámin. Ay mawe kayu kiya ngámin giyán kiya unag naya kampu ta patayan nu daya tolay, oray wagi nu, onu opun nu, onu karúba nu,’ nán na,” nán tu Moses.