Search form

Exodus 32:31

31Ay díkod nagulli kammin tu Moses ke APU ay se na nán, “Nakabásul kurug dedi nga tolay ka abay pànang nga básul. Nangwa da ka sinan diy-diyos da nga balitù.