Search form

Exodus 32:34

34Ngamay mawe ka ngin. Iapu muda nga mawe kitu giyán na kinagì kikaw. Ipakammù kikaw nga maginunna ya anghel ku. Ngamay nu umbet ya oras nga ammánis ku kadaya nakabásul, ay panísan kuda kiya nagbasúlán da,” nán na.