Search form

Exodus 32:7

7Ay nán ne APU kitu Moses, “Ara ngin, magkaru ka managut! Ta daya tolay mu nga netálaw mu ka Egipto, ay nadakè ya kuk-kuwaan da ngin.