Search form

Exodus 32:8

8Nagkaru da naglikud din kadatu nebil-bílin ku kaggída. Nangwa da ka sinan bak-báka nga ittu ya day-dayáwan da ngin. Ay ittu pe yin ya pagbasuwán da. Ay nán da kadaya tolay, ‘Dakayu wa iIsrael, tu idi yin ya diyos nu nga nangitálaw kadakayu ka Egipto!’ nán da,” nán ne APU.