Search form

Exodus 32:9

9Ay nán manin ne APU kitu Moses, “Nammuwán ku win ya katutolay dedi ya tolay. Inagsúkir da!