Search form

Exodus 33

Tu namagtálaw ne APU kadatu iIsrael ka Bantay Sinai

1Ay nán ne APU kitu Moses, “Mawe ka ngin. Magtálaw kayu win kídi nga giyán. Alà mu daya tolay nga netálaw mu ka íli Egipto, ay se kayu la nga mawe kitu lusà a nesip-sipatà kitu Abraham se kitu Isaac se kitu Jacob kane kagiyan ku kaggída ya, ‘Kadaya gakagaka mu ya pangiddanán ku kiyán,’ nán ku. 2Atán anghel la paginunnaan ku kadakayu. Pataláwan ku daya Cananeo, daya Amorreo, daya Heteo, daya Perizeo, daya Heveo, se daya Jebuseo. 3Mawe kayu kiya lusà a nadam-ag tutu wala nga lusà. Ngamay akkan nà a mebulun kadakayu, ta get ta la nu rapúnan takayu kiya ammeyag nu. Ata nasúkir kayu wa tolay,” nán na.

4Ay kane magìna datu tolay datun na natakit nga úni, nagpannakit da. Ay áwan kaggída tu nagarítus gapu kitu pannakit da. 5Ata kinagi ne APU kitu Moses nga, “Kagiyan mu kadaya iIsrael nga, ‘Nasúkir kayu wa tolay. Ay oray nu makaru wala ya kebulun ku kadakayu nga mawe, ay rapúnan takayu. Ay díkod ippà nu daya ar-arítus nu, ay se ku la sinnan nu nágan naya pamàyanán ku kadakayu,’ nán mu,” nán na. 6Ay díkod, nippaán ngámin datu iIsrael datu ar-arítus da kitu nagrubbuwát da kitu Bantay Horeb ka panda.

7Ay tu Moses, ay alà na peyang pe tu báwi, ay se na ipasíkád kiya lasi naya kampu da. Ippáy na kiya ad-adayyu kiya kampu da. Nepangágan na idi nga báwi ka agtammuwán. Ay ngámin daya atán saludsud ke APU, ay mawe da kitu báwi nga agtammuwán nga atán kitu lasi natu kampu da. 8Ki peyang nga ipappan tu Moses kitu báwi, ay magsíkád ngámin datu tolay kitu gagyangán datu bawi-báwi da. Ay sisinnán da tu Moses panda kitu aggunag na ngin kitu báwi. 9Ay nu atán tu Moses sin kitu unag, ay tu sidaddu nga angap, ay maganìgad pe yin, ay se la magyán kitu gagyangán natu báwi. Ay se la makiamomán ne APU kitu Moses. 10Ay nu masingan datu tolay tu ummán ka adígi nga angap kitu gagyangán natu báwi, ay magùmà da ngámin nga magdáyaw wala kitu gagyangán datu báwi-báwi da. 11Ay ya akiamomán ne APU kitu Moses, ay magàráng da nga ummán kiya aggamomán daya magkopun. Ay se la nga magulli ye Moses kitu kampu da. Ngamay tu Josua nga kaseng tu Moses, nga nabagu nga pútut tu Nun, ay magbansi kitu báwi.

Nekari ne APU nga mebul-bulun kadatu tolay na

12Ay nán tu Moses ke APU, “Nán mu mà kiyà nga ‘Alà mu dedi nga tolay’ ngamay akkan mu pikam kinagi kiyà nu inna ya ipàrob mu wa kabulun ku. Ay nán mu pe kiyà nga, ‘Ammu taka pànang, se pàgan taka.’ 13Ay nu kurug ga napatag gà kikaw, ay ipakammu mu mán lugud kiyà daya palánu mu, ta senu mammuwán taka, ay senu pà-pàgan nà. Ay lam-lamtam pe nga dedi nga tolay, ay tolay muda,” nán tu Moses. 14Ay nán ne APU, “Abul-bulunan taka, ay se kapiyánan ku ya ur-uray mu pe,” nán na. 15Ay nán tu Moses, “Nu akkan ka nga mebulun kiyà, ay akkan nakami agpà itálaw kanedi. 16Ata paanna pe ya akammu mi nga pàgan nakami se daya tolay mu nu akkan nakami bulunan? Nu bulunan nakami, ay mepasabáli kami se daya tolay mu kadaya duddúma nga tolay kídi nga kalawagán,” nán tu Moses.

17Ay nán ne APU kitu Moses, “Ay ngámin daya agngan mu, ay màwa da, ta pàgan taka, ay se nepadúma taka,” nán na. 18Ay nán pikam tu Moses, “Ipassingan mu mán agpà ya kinadáyaw mu,” nán na. 19Ay nán ne APU, “Ipassingan ku tutu wala ya kinapiya ku, ay se kagiyan ku ya ngágan nga ‘Nge APU’. Induan ku kampela ngin nin daya piyán ku induan, ay kalakkán ku kampela ngin nin daya piyán ku kalakkán. 20Ngamay akkan mu masingan ya murang ku, áta áwan tolay ya magbiyág nu masingan na ya murang ku,” nán na. 21Ay nán pikam ne APU, “Sinnam kod ya pínát kiya giyán na adanni kiyà. Magsíkád ka kiyán. 22Ay kiya ilillíwán naya diláng ku, ay ipalidang taka kiya gangngár naya pínát, ay se taka tàbán ki ímà panda ki akalíwán ku win. 23Ay se ku la nga ippà ya ímà, ay masingan mu ya addag ku, ngamay akkan mu masingan ya murang ku,” nán na.