Search form

Exodus 33:11

11Ay ya akiamomán ne APU kitu Moses, ay magàráng da nga ummán kiya aggamomán daya magkopun. Ay se la nga magulli ye Moses kitu kampu da. Ngamay tu Josua nga kaseng tu Moses, nga nabagu nga pútut tu Nun, ay magbansi kitu báwi.