Search form

Exodus 33:12

Nekari ne APU nga mebul-bulun kadatu tolay na

12Ay nán tu Moses ke APU, “Nán mu mà kiyà nga ‘Alà mu dedi nga tolay’ ngamay akkan mu pikam kinagi kiyà nu inna ya ipàrob mu wa kabulun ku. Ay nán mu pe kiyà nga, ‘Ammu taka pànang, se pàgan taka.’