Search form

Exodus 33:13

13Ay nu kurug ga napatag gà kikaw, ay ipakammu mu mán lugud kiyà daya palánu mu, ta senu mammuwán taka, ay senu pà-pàgan nà. Ay lam-lamtam pe nga dedi nga tolay, ay tolay muda,” nán tu Moses.