Search form

Exodus 33:14

14Ay nán ne APU, “Abul-bulunan taka, ay se kapiyánan ku ya ur-uray mu pe,” nán na.