Search form

Exodus 33:16

16Ata paanna pe ya akammu mi nga pàgan nakami se daya tolay mu nu akkan nakami bulunan? Nu bulunan nakami, ay mepasabáli kami se daya tolay mu kadaya duddúma nga tolay kídi nga kalawagán,” nán tu Moses.