Search form

Exodus 33:19

19Ay nán ne APU, “Ipassingan ku tutu wala ya kinapiya ku, ay se kagiyan ku ya ngágan nga ‘Nge APU’. Induan ku kampela ngin nin daya piyán ku induan, ay kalakkán ku kampela ngin nin daya piyán ku kalakkán.