Search form

Exodus 33:22

22Ay kiya ilillíwán naya diláng ku, ay ipalidang taka kiya gangngár naya pínát, ay se taka tàbán ki ímà panda ki akalíwán ku win.