Search form

Exodus 33:5

5Ata kinagi ne APU kitu Moses nga, “Kagiyan mu kadaya iIsrael nga, ‘Nasúkir kayu wa tolay. Ay oray nu makaru wala ya kebulun ku kadakayu nga mawe, ay rapúnan takayu. Ay díkod ippà nu daya ar-arítus nu, ay se ku la sinnan nu nágan naya pamàyanán ku kadakayu,’ nán mu,” nán na.