Search form

Exodus 34:1

Nangwa manin ne Moses ka duwa pánid nga batu

1Ay nán ne APU kitu Moses, “Magkallut ka ka duwa pánid nga batu nga ummán kadatu nunna, ay se ku manin isúrát datu nesur-súrát ku kadatu nunna nga rinupà mu.