Search form

Exodus 34:12

12Taronan nu ta akkan kayu wa makitur-turátu kadaya tolay kiya kapannán nu wa íli, ta ittu yán ya magbalin ka kàrung kadakayu.