Search form

Exodus 34:15

15Akkan kayu wa makitur-turátu kadaya tolay kiya kapannán nu nga íli, áta nu magday-dáyaw da kadaya sinan diy-diyos da se da magbasu pe kadayán, ay atán nala nga atán ya magayáb kadakayu, ay se kayu pe yin na mepangán kadaya pinagbasu da.