Search form

Exodus 34:16

16Ay ya pagang-angayán na, ay iatáwa nu win daya babbágu nu kadaya babbalásang da. Ay daya annánà da nga magday-dáyaw kadaya sinan diy-diyos da, ay pilítan da pe yin daya annánà nu nga mepagday-dáyaw kadayán na sinan diy-diyos da.