Search form

Exodus 34:19

19Ay ngámin daya manákam ma annánà a lalláki, ay kuw-kuwa ku da. Ay páda na pe kadaya áyam nu nga báka se daya karneru. Kuw-kuwa ku pe daya mun-unna nga toru da.