Search form

Exodus 34:20

20Ay ya munna nga toru daya asnu nu, ay sukatán nu ka urbun karneru. Ay nu akkan nu masukatán, ay ritúan nu ya bùlaw na. Ngámin daya annánà nu nga lalláki, ay masápul la sakaan nuda pe. Awan magpassingan kiyà nga áwan id-idde.