Search form

Exodus 34:23

23Ay ngámin daya lalláki kadakayu, ay mamìlu da ki káda dagun na magpassingan ke APU wa Dios nga Dios daya iIsrael.