Search form

Exodus 34:25

25Akkan kayu mangidátun kiya dága naya pinagbasu nu kiyà nu nakibugán ka pamalbád. Ay áwan nu ibunna panda ki pagmakát kiya pinagbasu nu ki piyasta naya nanglàtaw ku kadakayu.