Search form

Exodus 34:32

32Ay kane din kuwa, ay ngámin datu iIsrael, ay umadanni da ngin kaggína. Ay nebílin na ngin kaggída ngámin datu nekagiyán ne APU kaggína kitu Bantay Sinai.