Search form

Exodus 34:7

7Akkan mauli-ulis, se áwan panda naya aminya na kadaya tolay na. Pakawanan na daya kinadakè se daya bas-básul se ya kinasuwáy da tolay. Ngamay akkan na piddudoray daya nakabásul. Nu di na lugud da ipanùnut ya básul da kadaya annánà da se kadaya annánà daya annánà da panda kiya mekàlu se mekappát ta paganakán.”