Search form

Exodus 35:10

10Ay daya atán paglaingán kadakayu, ay umbet da ta aggída ya mangwa kadaya ngámin na ipàwa ne APU, ummán kiya tabernákulu