Search form

Exodus 35:11

11se iya báwi na, se ya taddung na. Mangwa da pe ka sagpit se daya dabbi na, daya takkan na káyu, se daya adígi, se daya pagsiínán kadaya dab-dabbi na.