Search form

Exodus 35:12

12Kuwaan da pe ya arko se daya takkan na, se ya akim-imallàán ke APU nga ittu ya takkab na. Kuwaan da pe ya kurtína nga panglipad.