Search form

Exodus 35:13

13Mangwa da pe ka tebol se daya ibbubúlig na, se daya ar-aruminta na. Mangwa da pe ka sinápay ya medátun ke APU.