Search form

Exodus 35:16

16Kuwaan da pe ya annìdúgán ka pagbasu nga áyam, se ya issaságat na nga bága, se daya ibbubúlig na nga takkan na káyu, se daya ar-aruminta na. Màwa pe ya abay besin se ya síkil na.