Search form

Exodus 35:19

19Ay màwa pe daya napiya nga ikkaaruwát ne Aaron na pádi kiya aggubra na kiya napatag nga kuwartu, se daya ikkaaruwát daya pútupútut na kiya agsurbi da kiya kinapádi da.”