Search form

Exodus 35:2

2Annam ngalgaw ya angwa nu kadaya ub-ubra nu. Ngamay kiya mekapittu nga algaw, ay magimáng kayu tutu wala ta napatag yán na algaw ke APU. Ay oray nu iinna ya magubra kiyán na algaw, ay masápul matay.