Search form

Exodus 35:25

25Ay datu babbay ya nalaing mangwa ka binola, ay nilbetán da datu kinuwa da nga mannáw se bayolet se dag-daggáng nga binola se datu napiya nga dilána.