Search form

Exodus 35:29

29Ay ngámin datu iIsrael, babbay se lalláki, nga maminya mangilbet kadatu masap-sápul kadatu ubra nga nebílin ne APU kitu Moses nga kuwaan na, ay sikkaanggam da nangilbet kadatu dátun da ke APU.