Search form

Exodus 35:35

35Niddán nada ka laing da nga mangwa kadaya ngámin baláki nga ubra naya magabur-búrì onu daya maragkuwa ka dikurasyon onu daya maragburda kadaya mannáw, bayolet se dag-daggáng nga binola se daya napiya nga dilána, onu daya maraggabal. Ammu da ya ngámin baláki naya magabur-búrì se angwa ki dikurasyon.”