Search form

Exodus 36:18

18Ay se da la pe nangwa ka limma púlu nga sagpit nga bága, nga ittu datu pinagsagpit da kadatu gala-galáng. Ay díkod, tang-tanganáyun datu tulda.