Search form

Exodus 36:26

26se datu appát púlu nga pagsiínán nga silber. Duwa nga pagsiínán ya kippayán natu munna nga dabbi, ay se la duwa pe kitu sumarunu.