Search form

Exodus 36:35

35Ay inabal da tu kurtína kitu unag ka binola nga mannáw, bayolet, se dag-daggáng, se napiya nga dilána. Napiya ya nekaburdaan na ka kerubin.