Search form

Exodus 36:36

36Ay se da la nangwa ka appát adígi na nga akasiya, ay se da kinalupkopán ka pinitpet nga balitù. Ay datu sáwit na, ay nàwa da pe ka balitù. Ay se da la nagurma pe ka appát nga pagsiínán nga silber.