Search form

Exodus 37:14

14Nippáy nada kitu adanni kitu lebig na datun na galáng nga ittu datu pangiruwaddán na kadatu takkan na pagbúlig kitu tebol.