Search form

Exodus 37:9

9Magàráng datu kerubin na magsisíngan kitu takkab. Datu payà da, ay naùnát da nga nepanin-àráng nga magpayyung kitu takkab.