Search form

Exodus 38:10

10Ay datu duwa púlu nga adígi na se datu pagsiínán da, ay kinuwa nada ka bága. Ngamay datu sáwit datu adígi se datu bagákat da, ay silber da.