Search form

Exodus 38:12

12Ay tu amuwág ka padne sirbútán, ay duwa púlu se tallu mitru tu kadaddu na, ay atán pe kurtína na. Ay sangapúlu datu adígi na se datu pagsiínán da. Ay datu sáwit da se datu bagákat da, ay nàwa da ka silber.